spinner
Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby. Viac info
 

Ochrana osobných údajov

Real Happy End., s.r.o. (ďalej "Real Happy End s.r.o") spracúva osobné údaje podľa článku 13 a 14 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len "Nariadenie") a na základe Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


Rozsah spracovania osobných údajov:

Real Happy End s.r.o spracúva osobné údaje v súlade s platnými a účinnými právnymi predpismi.

Osobné údaje sú spracúvané v rozsahu, v akom ich príslušná dotknutá osoba poskytla v súvislosti s požiadavkou na sprostredkovanie alebo realizáciu realitného obchodu, prípadne iného právneho vzťahu s Real Happy End s.r.o na základe prejavu vôle dotknutej osoby.

Prevádzkovateľ získava osobné údaje priamo od dotknutých osôb a jedná sa najmä o meno, priezvisko, rodné priezvisko, akademický titul, adresa, dátum narodenia, rodné číslo, rodinný stav, údaje z preukazu totožnosti, e-mailová adresa a telefónne číslo.


Účel spracovania osobných údajov (právny základ):

Real Happy End s.r.o  spracúva osobné údaje dotknutých osôb len na stanovené účely, v rozsahu a počas doby nevyhnutnej na naplnenie stanovených účelov.

Osobné údaje sú spracovávané za účelom evidencie ponúk a záujemcov a pri zrealizovaní obchodu za účelom spísania dokumentov (zmlúv, návrhov na vklad, žiadostí a pod.), potrebných pre vykonanie všetkých práv. Taktiež ak si to záujemca želá, zasielanie informácií o nových ponukách vyhovujúcich jeho požiadavkám. Osobné údaje sú spracovávané aj za účelom fakturácie, preto sú súčasťou aj účtovnej agendy.

Príjemcovia osobných údajov

V rámci činnosti, môže Real Happy End s.r.o zapojiť do spracúvania osobných údajov dotknutých osôb ďalšie subjekty a to iba za podmienok stanovených Nariadením a platnými právnymi predpismi.

Aktuálny zoznam príjemcov osobných údajov Vám bude poskytnutý na požiadanie.

Príjemca osobných údajov za účelom prevádzkovania realitných služieb je spoločnosť :

Ďalšími príjemcami sú advokátske alebo notárske kancelárie a finanční sprostredkovatelia. O konkrétnom príjemcovi bude dotknutá osoba vždy vopred informovaná.

Kontaktné údaje Real Happy End s.r.o, G. Bethlena 1119/20 Nové Zámky 

V prípade akýchkoľvek otázok, dotazov, či podnetov týkajúcich sa spracúvania osobných údajov nás prosím kontaktujte telefonicky +421 907 894 574  e-mailom terezia.vassova@gmail.com


Zásady - Ochrana osobných údajov

Naša realitná kancelária pristupuje k ochrane osobných údajov zodpovedne, najmä rešpektuje princípy stanovené v nariadení Európskej únie č. 2016/679 a v zákone 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení, najmä rešpektujeme ústavou garantované právo na súkromie našich klientov, a preto ich osobné údaje (ďalej len "OÚ") nezverejňujeme bez ich výslovného a dobrovoľného súhlasu. OÚ našich klientov neposkytujeme žiadnej ďalšej osobe, o ktorej by nemali vedomosť, resp. v prípade plnenia našich zákonných povinností voči štátom oprávneným osobám (napr. daňový úrad, obchodná inšpekcia a pod.) Takto poskytované údaje sú v rozsahu, ktorý je nevyhnutný na dosiahnutie účelu, pre ktorý boli tejto osobe poskytnuté.

Naša realitná kancelária zbiera len tie údaje, ktoré sú s ohľadom na štádiu obchodu nevyhnutné za účelom uzatvorenie jednotlivých zmluvných dokumentov.

Taktiež plne rešpektujeme právo na správnosť nami zbieraných osobných údajov, preto nás klienti môžu kedykoľvek informovať o zmene, resp. potrebe opravy chybných údajov, a my sa snažíme uvedené kroky realizovať v našich systémoch bezodkladne po doručení riadne žiadosti o opravu/zmenu osobných údajov v našich systémoch (adresa pre doručenie žiadosti o opravu/zmenu OÚ t.vassova@vassereality.sk.

Rovnako zodpovedne pristupujeme k likvidácii spracovávaných osobných údajov. V prípade, ak odpadne zmluvný resp. právny dôvod na ich spracovávanie a uchovávanie, sú osobné údaje našich klientov likvidované. Lehota, v ktorej sú údaje likvidované sú uvedené pri jednotlivých účeloch ich zberu a spracovávania, teda najmä v jednotlivých dokumentoch, ktoré sú zo strany našich klientov uzatvárané. V prípade uzatvorenia konkrétnej zmluvy, ktorej predmetom je kúpa nehnuteľnosti alebo nájom nehnuteľnosti, sme povinný zo zákona o ochrane pred legalizáciu príjmov z trestnej činnosti, uchovávať zmluvné dokumenty v lehote 5 rokov odo dňa ich uzatvorenia.

Sme pripravený kedykoľvek na požiadanie ktorejkoľvek dotknutej osobe poskytnúť informácie, ktoré sa týkajú spracovávania jej osobných údajov a to spôsobom, ktorý dotknutá osoba buď výslovne uvedie, resp. v prípade mailovej komunikácie zaslaním mailu na adresu udanú dotknutou osobou v príslušnej žiadosti. Žiadosti o poskytnutie uvedených informácií prosím zasielajte na adresu: Real Happy End s.r.o, G. Bethlena 1119/20 Nové Zámky 94002

Dotknutá osoba má právo svoj súhlas so spracovaním OÚ kedykoľvek odvolať alebo obmedziť. V takom prípade, ak tomu nebránia žiadne zákonné dôvodu, resp. nie je nevyhnutné ich spracovávať alebo uchovávať v súvislosti s plnením zmluvy, sú tieto OÚ likvidované najneskôr do 1 mesiaca odo dňa posúdenia žiadosti Dotknutej osoby. O tomto je dotknutá osoba bezodkladne informovaná ako aj o dôvodoch, pre ktoré nie je možné jej žiadosti o vyhovieť požadovaným spôsobom.

Klient má taktiež právo na prenosnosť OÚ v súlade so žiadosťou doručenou na adresu t.vassova@vassereality.sk okrem prípadom, ak OÚ nie sú spracovávané automatizovanými prostriedkami, alebo tomu bránia zákonné dôvody. O posúdení žiadosti na prenos OÚ sú naši klienti bezodkladne informovaní.

Naša komunikácia vo vzťahu ku klientom prebieha prednostne e-mailom. Naše vyjadrenia koncipuje jasne a zrozumiteľne, tak aby sa zabránilo účelovému výkladu z ktorejkoľvek strany.

Požadované informácie o spracovávanie OÚ oznamujeme našim klientom bezplatne. Iba v prípade písomného vyjadrenia na opätovne podanú zjavne neopodstatnenú alebo neprimeranú žiadosť, môžeme požadovať poplatok v sume našich oprávnených nákladov na jej vybavenie (vyhotovovanie fotokópií, overených fotokópií, poštovného a pod.)

Incidenty - v prípade porušenia ochrany OÚ postupujeme v súlade so zákonom, teda najneskôr do 72 hodín o vzniknutom incidente informujeme Úrad na ochranu osobných údajov SR vrátane klienta, ktorého údaje mohli byť takýmto spôsobom porušené a takéto porušenie predstavuje vysoké riziko pre práva nášho klienta.

Naši spolupracovníci sú povinní sa oboznámiť a rešpektovať tieto Pravidlá ochrany OÚ, najmä sú povinní zabezpečiť svoje činnosti tak, aby nedochádzalo k prípadom porušenia ochrany OÚ, neustále preverovať svoje činnosti, či nedošlo k zvýšeniu rizika pre ochranu OÚ a taktiež sú povinní nás bezodkladne informovať o prípadoch porušenia ochrany OÚ na ich strane.