Používame cookies

Súbory cookie a ďalšie technológie sledovania používame na zlepšenie vášho zážitku z prehliadania našich webových stránok, na to, aby sme vám zobrazovali prispôsobený obsah a cielené reklamy, na analýzu návštevnosti našich webových stránok a na pochopenie toho, odkiaľ naši návštevníci prichádzajú. Viac info

 

Ochrana osobných údajov

Real Happy End., s.r.o. (ďalej "Real Happy End s.r.o") spracúva osobné údaje podľa článku 13 a 14 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len "Nariadenie") a na základe Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


Rozsah spracovania osobných údajov:

Real Happy End s.r.o spracúva osobné údaje v súlade s platnými a účinnými právnymi predpismi.

Osobné údaje sú spracúvané v rozsahu, v akom ich príslušná dotknutá osoba poskytla v súvislosti s požiadavkou na sprostredkovanie alebo realizáciu realitného obchodu, prípadne iného právneho vzťahu s Real Happy End s.r.o na základe prejavu vôle dotknutej osoby.

Osobné údaje spracovávame na základe nasledovných právnych titulov ustanovených nariadením a zákonom:

Plnenie dohody alebo zmluvy:
Spracúvame  osobné údaje dotknutých osôb pre účely súvisiace s plnením zmluvných záväzkov oboch zmluvných strán, a to najmä uzavretie, zmeny a ukončenie dohody alebo zmluvy. Poskytnutie osobných údajov dotknutou osobou v nevyhnutnom rozsahu je podmienkou uzavretia dohody alebo zmluvy. Neposkytnutím osobných údajov môže byť znemožnené uzatvorenie dohody alebo zmluvy. 

Plnenie zákonnej povinnosti:
Osobné údaje  spracovávame vrátane ich poskytovania štátnym orgánom a iným osobám, ak jej takáto povinnosť vyplýva zo zákona. Ďalej môže z dôvodu zákonnej povinnosti napríklad poskytovať osobné údaje Slovenskej obchodnej inšpekcii, orgánom činným v trestnom konaní alebo iným štátnym orgánom či príslušným osobám v súlade so zákonom. Uchováva osobné údaje na účely plnenia právnej povinnosti najviac po dobu nevyhnutnú na plnenie príslušnej právnej povinnosti stanovenej všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Súhlas udelený dotknutou osobou:
Spracúvame osobné údaje dotknutých osôb na základe súhlasu výslovne udeleného dotknutou osobou (e-mailom, osobitným súhlasom, prostredníctvom web stránky, záznamom o vykonanej obhliadke a pod.)

Uchovávame osobné údaje spracúvané na základe súhlasu dotknutej osoby najviac po dobu trvania takéhoto súhlasu alebo do jeho odvolania, podľa toho čo nastane skôr.

Dotknutá osoba má právo súhlas so spracúvaním osobných údajov kedykoľvek slobodne odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Prevádzkovateľ získava osobné údaje priamo od dotknutých osôb a jedná sa najmä o meno, priezvisko, rodné priezvisko, akademický titul, adresa, dátum narodenia, rodné číslo, rodinný stav, údaje z preukazu totožnosti, e-mailová adresa a telefónne číslo.

Osobné údaje  získavame len v rozsahu, ktorý je primeraný účelu ich spracúvania. Osobitný dôraz pritom kladieme na bezpečnosť a ochranu osobných údajov a práva dotknutých osôb.


Účel spracovania osobných údajov (právny základ):

Real Happy End s.r.o  spracúva osobné údaje dotknutých osôb len na stanovené účely, v rozsahu a počas doby nevyhnutnej na naplnenie stanovených účelov.

Osobné údaje sú spracovávané za účelom evidencie ponúk a záujemcov a pri zrealizovaní obchodu za účelom spísania dokumentov (zmlúv, návrhov na vklad, žiadostí a pod.), potrebných pre vykonanie všetkých práv. Taktiež ak si to záujemca želá, zasielanie informácií o nových ponukách vyhovujúcich jeho požiadavkám. Osobné údaje sú spracovávané aj za účelom fakturácie, preto sú súčasťou aj účtovnej agendy.

Príjemcovia osobných údajov

V rámci činnosti, môže Real Happy End s.r.o zapojiť do spracúvania osobných údajov dotknutých osôb ďalšie subjekty a to iba za podmienok stanovených Nariadením a platnými právnymi predpismi.

KTO SÚ PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 Spracúvaním osobných údajov tretie osoby, tzv. sprostredkovateľov. Sprostredkovateľmi spoločnosti sú napríklad osoby, ktoré zabezpečujú prípravu zmluvných dokumentov ako sú napr. externé advokátske kancelárie alebo spolupracujúci právnici, spoločnosti poskytujúce serverové alebo IT služby a taktiež makléri . Sprostredkovatelia spracúvajú osobné údaje výlučne na základe súhlasu o spracovaní osobných údajov, ktorá musí spĺňať požiadavky stanovené nariadením a zákonom o ochrane osobných údajov .

Neposkytuje osobné údaje mimo územia EÚ a EHP.

Kontaktné údaje Real Happy End s.r.o, ,  G. Bethlena 1119/20 Nové Zámky  pobočka VASSE REALITY- Komárňanská 24 Nové Zámky  


Zásady - Ochrana osobných údajov

AKÉ SÚ PRÁVA DOTKNUTÝCH OSÔB

Dotknutá osoba má právo:

-vyžadovať potvrdenie, či sú alebo nie sú jej osobné údaje spracúvané; ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, môže dotknutá osoba vyžadovať poskytnutie akýchkoľvek dostupných informácií, pokiaľ ide o ich zdroj („právo na prístup k osobným údajom“);

-ak sú jej osobné údaje spracúvané, získať prístup k osobným údajom a ďalšie informácie a obdržať kópiu osobných údajov, ktoré REAL HAPPY END s.r.o  spracúva („právo byť informovaný o spracúvaní“); REAL HAPPY END s.r.o oprávnená účtovať dotknutej osobe primeraný administratívny poplatok v súvislosti so žiadosťou o kópiu osobných údajov;

-opravu nesprávnych/neúplných osobných údajov, ktoré sa spracúvajú („právo na opravu“);

-výmaz osobných údajov, ak je splnený niektorý z dôvodov uvedených v nariadení alebo zákone o ochrane osobných údajov; najmä ak osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré ich REAL HAPPY END s.r.o získala alebo spracúvala, ak dotknutá osoba odvolá súhlas a REAL HAPPY END s.r.o nemá iný právny základ na spracúvanie, ak dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu, alebo ak REAL HAPPY END s.r.o spracúvala osobné údaje nezákonne; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže dotknutá osoba požiadať o ich vrátenie („právo na vymazanie“);

-obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak je splnený niektorý z dôvodov uvedených v nariadení a zákone o ochrane osobných údajov; napríklad, ak dotknutá osoba oznámi, že o nej spracúva nesprávne osobné údaje, môže požiadať, aby sa tieto osobné údaje nespracúvali až do momentu ich opravy („právo na obmedzenie“);

-získanie osobných údajov, ktoré sa dotknutej osoby týkajú a ktoré poskytla spoločnosti REAL HAPPY END s.r.o v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte; dotknutá osoba má právo na prenos týchto osobných údajov ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak sú splnené podmienky uvedené v nariadení a zákone o ochrane osobných údajov („právo na prenosnosť“);

-namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú a sú nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme, vrátane namietania proti profilovaniu; namietať voči spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu bez jej súhlasu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom („právo namietať“);

-namietať, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie spoločnosti, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú, ak nariadenie a zákon o ochrane osobných údajov neustanovujú inak („automatizované rozhodovanie vrátane profilovania“); Spoločnosť REAL HAPPY END s.r.o   nevykonáva automatizované rozhodovanie vrátane profilovania;

-kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov udelený spoločnosti s účinkami od momentu odvolania súhlasu („právo odvolať súhlas“);

AKO MÔŽU DOTKNUTÉ OSOBY UPLATNIŤ SVOJE PRÁVA

S ohľadom na možné riziká zneužitia a zabezpečenie ochrany osobných údajov dotknutých osôb REAL HAPPY END s.r.o  stanovuje komunikačné prostriedky, ktorými možno prijať a reagovať na požiadavku dotknutej osoby vo vzťahu k osobným údajom, ktoré sa spracúva. Zohľadňujeme aj technické aspekty niektorých práv dotknutej osoby a prispôsobuje komunikačné prostriedky na zabezpečenie týchto práv dotknutej osoby.

Dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva nasledovnými spôsobmi:

osobne na adrese sídla spoločnosti; alebo na pobočke  VASSE REALITY ,Komárňanská 24 Nové Zámky 

doporučenou poštovou zásielkou (podpis dotknutej osoby musí byť úradne osvedčený) zaslanou na adresu sídla spoločnosti;

e-mailom na adresu spoločnosti : t.vassova@vassereality.sk

je oprávnená v prípade pochybnosti o totožnosti dotknutej osoby požiadať o dodatočné overenie jej totožnosti 

 

Dotknutá osoba má právo súhlas so spracúvaním osobných údajov kedykoľvek slobodne odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

 

Naša realitná kancelária pristupuje k ochrane osobných údajov zodpovedne, najmä rešpektuje princípy stanovené v nariadení Európskej únie č. 2016/679 a v zákone 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení, najmä rešpektujeme ústavou garantované právo na súkromie našich klientov, a preto ich osobné údaje (ďalej len "OÚ") nezverejňujeme bez ich výslovného a dobrovoľného súhlasu. OÚ našich klientov neposkytujeme žiadnej ďalšej osobe, o ktorej by nemali vedomosť, resp. v prípade plnenia našich zákonných povinností voči štátom oprávneným osobám (napr. daňový úrad, obchodná inšpekcia a pod.) Takto poskytované údaje sú v rozsahu, ktorý je nevyhnutný na dosiahnutie účelu, pre ktorý boli tejto osobe poskytnuté.

Naša realitná kancelária zbiera len tie údaje, ktoré sú s ohľadom na štádiu obchodu nevyhnutné za účelom uzatvorenie jednotlivých zmluvných dokumentov.

Taktiež plne rešpektujeme právo na správnosť nami zbieraných osobných údajov, preto nás klienti môžu kedykoľvek informovať o zmene, resp. potrebe opravy chybných údajov, a my sa snažíme uvedené kroky realizovať v našich systémoch bezodkladne po doručení riadne žiadosti o opravu/zmenu osobných údajov v našich systémoch (adresa pre doručenie žiadosti o opravu/zmenu OÚ t.vassova@vassereality.sk.

Rovnako zodpovedne pristupujeme k likvidácii spracovávaných osobných údajov. V prípade, ak odpadne zmluvný resp. právny dôvod na ich spracovávanie a uchovávanie, sú osobné údaje našich klientov likvidované. Lehota, v ktorej sú údaje likvidované sú uvedené pri jednotlivých účeloch ich zberu a spracovávania, teda najmä v jednotlivých dokumentoch, ktoré sú zo strany našich klientov uzatvárané. V prípade uzatvorenia konkrétnej zmluvy, ktorej predmetom je kúpa nehnuteľnosti alebo nájom nehnuteľnosti, sme povinný zo zákona o ochrane pred legalizáciu príjmov z trestnej činnosti, uchovávať zmluvné dokumenty v lehote 5 rokov odo dňa ich uzatvorenia.

Sme pripravený kedykoľvek na požiadanie ktorejkoľvek dotknutej osobe poskytnúť informácie, ktoré sa týkajú spracovávania jej osobných údajov a to spôsobom, ktorý dotknutá osoba buď výslovne uvedie, resp. v prípade mailovej komunikácie zaslaním mailu na adresu udanú dotknutou osobou v príslušnej žiadosti. Žiadosti o poskytnutie uvedených informácií prosím zasielajte na adresu: Real Happy End s.r.o, G. Bethlena 1119/20 Nové Zámky 94002

Dotknutá osoba má právo svoj súhlas so spracovaním OÚ kedykoľvek odvolať alebo obmedziť. V takom prípade, ak tomu nebránia žiadne zákonné dôvodu, resp. nie je nevyhnutné ich spracovávať alebo uchovávať v súvislosti s plnením zmluvy, sú tieto OÚ likvidované najneskôr do 1 mesiaca odo dňa posúdenia žiadosti Dotknutej osoby. O tomto je dotknutá osoba bezodkladne informovaná ako aj o dôvodoch, pre ktoré nie je možné jej žiadosti o vyhovieť požadovaným spôsobom.

Klient má taktiež právo na prenosnosť OÚ v súlade so žiadosťou doručenou na adresu t.vassova@vassereality.sk okrem prípadom, ak OÚ nie sú spracovávané automatizovanými prostriedkami, alebo tomu bránia zákonné dôvody. O posúdení žiadosti na prenos OÚ sú naši klienti bezodkladne informovaní.

Naša komunikácia vo vzťahu ku klientom prebieha prednostne e-mailom. Naše vyjadrenia koncipuje jasne a zrozumiteľne, tak aby sa zabránilo účelovému výkladu z ktorejkoľvek strany.

Požadované informácie o spracovávanie OÚ oznamujeme našim klientom bezplatne. Iba v prípade písomného vyjadrenia na opätovne podanú zjavne neopodstatnenú alebo neprimeranú žiadosť, môžeme požadovať poplatok v sume našich oprávnených nákladov na jej vybavenie (vyhotovovanie fotokópií, overených fotokópií, poštovného a pod.)

Incidenty - v prípade porušenia ochrany OÚ postupujeme v súlade so zákonom, teda najneskôr do 72 hodín o vzniknutom incidente informujeme Úrad na ochranu osobných údajov SR vrátane klienta, ktorého údaje mohli byť takýmto spôsobom porušené a takéto porušenie predstavuje vysoké riziko pre práva nášho klienta.

Naši spolupracovníci sú povinní sa oboznámiť a rešpektovať tieto Pravidlá ochrany OÚ, najmä sú povinní zabezpečiť svoje činnosti tak, aby nedochádzalo k prípadom porušenia ochrany OÚ, neustále preverovať svoje činnosti, či nedošlo k zvýšeniu rizika pre ochranu OÚ a taktiež sú povinní nás bezodkladne informovať o prípadoch porušenia ochrany OÚ na ich strane.